Quatrospect

Disclaimer

Den Haag, 27 januari 2015

Deze disclaimer is van toepassing op de websites www.movetochange.nl en www.quatrospect.nl

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel MovetoChange b.v. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MovetoChange b.v. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. MovetoChange b.v. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer een website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door MovetoChange b.v. worden aanbevolen. MovetoChange b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door MovetoChange b.v. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

INFORMATIE GEBRUIKEN

MovetoChange b.v. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle business modellen, concepten, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het business model, concept, beeld- en woordmerk van Quatrospect zijn gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom in Den Haag en derhalve beschermd eigendom van MovetoChange b.v.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van MovetoChange b.v. of de rechtmatige toestemming van een andere rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Via het contactformulier kunt u informatie aanvragen over onderwerpen die vermeld staan op de websites.

WIJZIGINGEN

MovetoChange b.v. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.