Quatrospect

Governance Foto

Neem je raad mee

De QuatroSpect Governance Foto helpt om de dialoog binnen de Raad van Toezicht/Commissarissen op gang te brengen. De foto biedt houvast bij het vanuit het perspectief van de toezichthouder evalueren van de ontwikkeling van de organisatie en is bij uitstek het instrument om de speerpunten en strategie van een corporatie te bespreken. De Governance Foto maakt ook de reflectie op het functioneren van de RvT/RvC mogelijk.

Dialoog die ertoe doet

De Raad van Toezicht / Commissarissen kan de Governance Foto zowel in eigen kring als samen met de Raad van Bestuur ter hand nemen. Die foto geeft beiden een bredere en gefundeerdere blik op het speelveld waarop de toezichthouder actief is en zorgt voor diepgang in de dialoog over de legitimatie, interne organisatie, realisatie en reputatie van een corporatie. De uitkomst van die dialoog zet dan niet alleen aan tot verbetering en bijsturing, maar zorgt ook voor meer onderling vertrouwen en een grotere betrokkenheid. Natuurlijk is hiermee voldaan aan alle vereisten van de toezichthouder.

Hoe het werkt

De Governance Foto is op meerdere momenten in de jaarcyclus te gebruiken, zoals bij de zelfevaluatie of bij strategiesessies en themavergaderingen. Het begint met kernvragen bij een aantal themagebieden, die vooraf digitaal worden gesteld aan leden van de Raad van Toezicht en eventueel Raad van Bestuur. Alle individuele bijdragen worden vervolgens samengevoegd in één samengesteld (team)rapport, waaruit dan meteen de agendapunten voor de dialoog binnen de RvT naar voren komen.

QuatroSpect begeleidt dit proces en faciliteert de dialoog. Het resultaat van de dialoog wordt vastgelegd in een overzichtelijke eindrapportage, die de RvC zonder aanvullende verslaglegging opneemt in de actielijst en jaaragenda. Ook is het resultaat goed te gebruiken voor het jaarverslag.

Verder

De Governance Foto laat zich eenvoudig richten naar de wensen van de Raad van Toezicht, past in planschema’s voor vergaderingen en ondersteunt de voorbereiding daarop. Een inventariserend gesprek met de voorzitter/leden van de Raad van Toezicht en eventueel Raad van Bestuur kan vooraf of gericht na de individuele voorbereiding plaatsvinden. Ook kan de vragenlijst op verzoek nog verder aan de eigen situatie aangepast worden.

De Governance Foto is ontwikkeld door QuatroSpect en hoort bij een nieuwe bestuursaanpak waarmee organisaties in de publieke sector in samenspraak met stakeholders op een eenvoudige en consistente manier hun ambities naar de dagelijkse praktijk vertalen en daarover verantwoording afleggen. De foto is inmiddels met succes bij diverse organisaties in de publieke sector ingezet.

Om te weten

QuatroSpect hanteert vier perspectieven en vier bouwstenen voor ‘goed bestuur en toezicht’. Stelt u zich wel eens de vraag vanuit het perspectief van de klant (huurder, de student, cliënt) of de bestuurder? En is er voldoende aandacht voor alle bouwstenen?  Kortom, hebt u voldoende tot uw beschikking om uw rol effectief te vervullen? In de Governance Foto komen deze ook aan bod.

De toezichthouder als deel van het ecosysteem

Interview met Anita van der Wal

“Het meest geëigende middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. En waarin de bestuurder zich als leider van de organisatie kan laten zien, die de ‘checks and balances’ op orde heeft, de juiste interventies doet, maar zich ook kwetsbaar durft op te stellen. Vragen, doorvragen en navragen, het is de kapstok voor elke toezichthouder.”

Klik op de knop hieronder om het hele interview te lezen.

Lees het interview

Meer weten

QuatroSpect is een ander adviesbureau dat met ervaren professionals organisaties in de publieke sector zo kort mogelijk op weg helpt. Onze adviseurs leren organisaties hoe ze zich met de vier-maal-anders-filosofie (anders kijken, denken, doen en zijn) zelfstandig kunnen ontwikkelen en hoe ze zelf resultaten kunnen boeken. Ze maken daarbij gebruik van de tien-punten-aanpak en de sectorspecifieke instrumenten op ons online platform.
Quatrospect onderhoudt relaties met partners in de verschillende sectoren, waaronder visitatiebureaus, belangenorganisaties en toezichthouders. Het bureau heeft een Raad van Advies, die bestaat uit ervaren bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector.

Neemt u voor meer informatie contact op met Anita van der Wal. Zij is oprichtster van QuatroSpect en heeft jaren ervaring op het gebied van besturing, strategie en kwaliteit. Naast veranderkundige is zij ook toezichthouder in het onderwijs, de corporatiesector en bij goede-doelen-organisaties.

anitavanderwal@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33