Quatrospect

Privacy in het Onderwijs

Privacy is ook voor het (middelbaar) beroepsonderwijs een belangrijk thema. Hoewel de privacywetgeving al sinds 2001 bestaat, is er door allerlei ontwikkelingen (digitalisering, privacy-incidenten en een actievere rol van de Autoriteit Persoonsgegevens) een bewustwording op gang gekomen ten aanzien van de noodzaak tot het beschermen van de privacy van studenten en medewerkers. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is het belang van privacy voor scholen alleen maar groter geworden.

Dagelijks verwerkt een school van vele studenten en medewerkers gegevens die herleidbaar zijn tot een specifieke persoon. Op de school rust als verantwoordelijke de verplichting zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens en daar ook transparant over te zijn naar de betrokkenen.

Algemene Verordening Persoonsgegevens

De AVG werkt rechtstreeks door in alle EU-lidstaten en wordt op 25 mei 2018 in Nederland ingevoerd. Voor scholen betekent dit dat zij hun privacy aantoonbaar op orde moeten hebben. Dus het enkele feit dat de school privacybeleid of een -reglement heeft is niet voldoende. De school moet ook kunnen aantonen dat dit beleid wordt nageleefd, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Verder scherpt de AVG de rechten van betrokkenen aan, net als de (boete)bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten. De AVG bepaalt de spelregels waaraan de school zich moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Verwerken is een verzamelbegrip voor alle handelingen die met persoonsgegevens plaats kunnen vinden: van verzamelen, gebruiken, bewaren tot vernietigen.

De belangrijkste uitgangspunten waarmee de school in haar bedrijfsvoering rekening mee moet houden:

1. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op basis van een vooraf bepaald doel en alleen voor zover noodzakelijk voor de realisatie van dat doel.

2. De verwerking kent één van de grondslagen zoals opgesomd in de AVG (bijvoorbeeld: toestemming van de student of ter uitvoering van de onderwijsovereenkomst).

3. De mbo-school moet zorg dragen voor een adequate beveiliging van de persoonsgegevens.

Bij dit laatste punt raakt het thema privacy duidelijk aan het thema informatiebeveiliging. Besteedt een school de verwerking van persoonsgegevens uit, bijvoorbeeld doordat studentgegevens in een administratie- of leerlingvolgsysteem staan? In dat geval rust op de school ook de verplichting om via een zogenoemde verwerkersovereenkomst juridische afspraken te maken met degene die de verwerking doet. Op deze wijze wordt vastgelegd wat de verwerker van de school wel en niet mag met de persoonsgegevens en kan de mbo-school verlangen dat de verwerker dezelfde beveiliging van de gegevens garandeert.

Wet meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Dit betekent dat scholen een datalek (een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens) moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, indien dit leidt tot ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Als een datalek ook ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene heeft, moet de school het datalek ook aan deze betrokkene melden. Niet melden kan worden bestraft met een boete.

Met de invoering van de meldplicht datalekken is ook de boetebevoegdheid van de autoriteit persoonsgegevens uitgebreid. Op het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens staan sinds 1 januari 2016 aanzienlijke boetes. De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd deze boetes uit te delen.

Bron: MBO-Raad Nieuwsbrief Maart 2018
Onderwijs

Hbo-medezeggenschap eist meer tijd en geld

De medezeggenschapsraden van hogescholen luiden de noodklok. Ze eisen meer tijd en geld om hun werk goed te doen, zeker nu ze moeten meebeslissen over de basisbeursmiljoenen. De verschillen met de medezeggenschap aan universiteiten zijn…

Onderwijs

Nog nooit zoveel hbo-studenten

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 met 3,4 procent naar recordhoogte gegroeid: er schreven zich 110.307 eerstejaars in. Het totale aantal hbo’ers was nooit eerder zo hoog: het waren er in oktober…

Onderwijs

Het goede gesprek

Het beste middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. Vragen, doorvragen en navragen, het is de…

Onderwijs

Sterke stijging van het aantal mbo-vacatures

Werkgevers staan te springen om mbo’ers. Het aantal mbo-vacatures is fors aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20 procent meer dan in…

Onderwijs

Student? Vul ook de Nationale Studenten Enquête 2018 in!

16 JANUARI 2018 De Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE) is van start gegaan. Deze week worden 744.942 studenten via e-mail uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Aan de NSE 2018 doen 73…

Onderwijs

Digitalisering Nederlands hoger onderwijs moet sneller!

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF overhandigen vandaag tijdens de SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisaties formuleren in…

Onderwijs

Drie landelijke bijeenkomsten: Het Nieuwe Samenspel, dé weg naar kwaliteit.

NQA en Quatrospect organiseren drie landelijke bijeenkomsten onder het motto: Het Nieuwe Samenspel, dé weg naar kwaliteit. Tijdens deze bijeenkomsten nemen wij u mee op weg naar meer kwaliteit en minder bureaucratie. De nieuwe ’10…

Onderwijs

Brancheorganisaties: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk…

Onderwijs

Minder bureaucratie en controle en meer zelfvertrouwen van docenten en teams

Agile-teamwerken hebben we geïntroduceerd om de bureaucratie en regeldruk in het onderwijs te bestrijden. We moeten weg van overtollig toezicht, disproportionele controle en hijgerige politiek. Terug naar waar het om gaat: onderwijs door docenten vol…

Onderwijs

Talenten van studenten en professionals optimaal benutten, een leven lang leren

Permanente educatie op verschillende momenten in je leven en op moderne manieren aangeboden zorgen ervoor dat de docenten en studenten hun kennis up-to-date hebben en houden. Dit is volgens ons een van de grote bewegingen…

Onderwijs

De student en docent weer in het middelpunt zetten

De laatste jaren is het in het middelbaar en hoger onderwijs te vaak gegaan over regels, normen, processen en prestatieafspraken. Er werd vaak meer over geld gesproken dan over waar het echt om moet gaan….